Rejestracja
Twój koszyk
0 szt.
0,00
PLN

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklepu Internetowego www.vitamela.com


Obowiązuje od: 1 lutego 2019 r.

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu i usług świadczonych w domenie www.vitamela.com przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług Serwisu i dokonywania zamówienia w Sklepie Internetowym jest Vitamela Sp. z o.o., Os. Powstańców Śląskich 13C/26, 44-240 Żory (dalej: Administrator danych).

3. Z administratorem danych można się skontaktować pod adresem: biuro@vitamela.com lub listownie na adres siedziby.

4. Administrator danych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu i usług świadczonych w domenie www.vitamela.com, w szczególności:
 • osób składających zamówienia w Sklepie Internetowym pod tym samym adresem,
 • osób rejestrujących się w Serwisie (zakładający konto przy zamówieniu),
 • osób zamawiających newsletter,
 • osób kontaktujących się z właścicielem Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

6. Definicje używane w polityce prywatności to:
 • Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie www.vitamela.com, w szczególności Sklep Internetowy, usługa newsletter, a także formularz kontaktowy,
 • Sklep Internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem www.vitamela.com.
 • Użytkownik Serwisu – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, składa zamówienie w Sklepie Internetowym, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy,
 • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.

7. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. realizacja zamówienia w Sklepie Internetowym i przysługujących osobie praw z tym związanych, zawarcie umowy z kupującym w formie tradycyjnej, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie,
 • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w celu założenia konta w Sklepie Internetowym, otrzymania newslettera (w tym informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych art. 6 ust. 1 lit. f), tj. marketingu własnych produktów i usług administratora danych, dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.

8. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
 • wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie Internetowym,
 • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
 • wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
 • bezpośredniego kontaktu z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej.

9. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług lub realizacji złożonego zamówienia w Sklepie Internetowym:
 • w przypadku złożenia zamówienia oraz podczas procesu rejestracji w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP,
 • w przypadku zapytania przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną/poprzez e-mail: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
 • w przypadku zamówienia newslettera: adres poczty elektronicznej,

10. Podanie danych jest niezbędne dla dokonania rejestracji i realizacji zamówienia, a także udzielenia odpowiedzi lub nawiązania zamówionego kontaktu ze strony Sklepu Internetowego. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację zamówienia i kontaktu. W przypadku zamówienia newslettera podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania usługi.

11. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.
 • przez okres niezbędny do realizacji umowy i udokumentowania zamówienia, jego wykonania,
 • przez okres niezbędny do realizacji praw i roszczeń administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, jak okres gwarancji i/lub rękojmi, okresy przedawnienia roszczeń,
 • przez okres wynikający z innych przepisów prawa, jak wystawienie faktury na żądanie osoby, której dane dotyczą - dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

13. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą - w przypadku założenia konta, newslettera, przesłania przypomnienia do oceny sklepu. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony okres czasu, np. ordynacja podatkowa,
 • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.

14. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro@vitamela.com

15. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

16. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności: podmiotom realizującym usługi hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, automatyzacji newslettera, prowadzenia obsługi księgowej.

17. Dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym usługi kurierskie i obsługę płatności elektronicznych.

18. Dane osobowe Użytkownika Serwisu nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

19. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności użytkowników Sklepu Internetowego lub Serwisu.

20.W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie Serwisu i Sklepu Internetowego, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami w naszym sklepie
Administratorem Twoich danych będzie Vitamela Sp. z o.o., zarejestrowana; Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000497685. Dane będą przetwarzane w celu wysłania informacji. Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.
Rower wodny Aqua Bike Professional Hydrorider

Aqua Bike Professional Hydrorider to nowy niepowtarzalny stacjonarny rower wodny umożliwiający wykonywanie ćwiczeń aerobowych w wodzie. Wykonany ze stali nierdzewnej, wytrzymujący trudne warunki pracy w środowisku wody basenowej.

Cena na zapytanie

Rower wodny w wannie SPA Bike TONIC V3

Spa Bike Tonic V3 - to wanna z hydromasażem w której jest zamontowany na stałe rower wodny aqua bike

Cena na zapytanie

Szukaj