Rejestracja
Twój koszyk
0 szt.
0,00
PLN

Regulamin sprzedaży produktów i usług

Regulamin sprzedaży produktów i usług Sklepu Internetowego VITAMELA

INFORMACJA OGÓLNE


Sklep Internetowy VITAMELA działa pod adresem www.vitamela.com i prowadzony jest przez przedsiębiorstwo;

Vitamela sp. z o.o. z Żor, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez; Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000497685

DANE KONTAKTOWE


e-mail: biuro@vitamela.com

ADRES KORESPONDENCYJNY


VITAMELA SP. z o.o., 44-240 Żory, oś Powstańców Śląskich 13C/26

Sklep Internetowy VITAMELA za pośrednictwem sieci Internet, realizuje zamówienia i sprzedaż detaliczną produktów, oraz świadczy usługi informacyjne.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW Sklepu Internetowego VITAMELA


1. Administratorem danych osobowych podawanych w celu realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest Vitamela Sp. z o.o., Os. Powstańców Śląskich 13C/26, 44-240 Żory (dalej: Administrator danych).

2. Z administratorem danych można się skontaktować pod adresem: biuro@vitamela.com lub listownie na adres siedziby.

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe klienta Sklepu Internetowego w następujących celach:
 • gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. realizacja zamówienia w Sklepie Internetowym i przysługujących osobie praw z tym związanych,
 • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w celu założenia konta w Sklepie Internetowym, otrzymania newslettera (w tym informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych art. 6 ust. 1 lit. f), tj. marketingu własnych produktów i usług administratora danych, dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.

8. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą poprzez wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie Internetowym,

9. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji złożonego zamówienia w Sklepie Internetowym oraz rejestracji w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP.

10.Podanie danych jest niezbędne dla dokonania rejestracji lub realizacji zamówienia. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację zamówienia, wystawienia rachunku lub faktury, dostarczenia zamówienia.

11.Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.
 • przez okres niezbędny do realizacji umowy i udokumentowania zamówienia, jego wykonania,
 • przez okres niezbędny do realizacji praw i roszczeń administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, jak okres gwarancji i/lub rękojmi, okresy przedawnienia roszczeń,
 • przez okres wynikający z innych przepisów prawa, jak wystawienie faktury na żądanie osoby, której dane dotyczą - dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, np. w celu założenia konta w Sklepie Internetowym.

12. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą - w przypadku założenia konta, czy zamówienia newslettera. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem.
 • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony okres czasu, np. ordynacja podatkowa,
 • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.

13. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro@vitamela.com

14. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

15. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności: podmiotom realizującym usługi hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, automatyzacji newslettera, prowadzenia obsługi księgowej.

16. Dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym usługi kurierskie i obsługę płatności elektronicznych.

17. Dane osobowe Użytkownika Serwisu nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

18. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dostępnym jest w polityce prywatności.

OFERTA, ŚWIADCZENIE USŁUG


1. Ofertą Sklepu Internetowego VITAMELA Baseny & SPA objęte są produkty, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.

2. Sklep Internetowy VITAMELA pozwala użytkownikowi na złożenie zamówienia na Produkty, objęte ofertą w celu zapewnienia ich dostępności za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
 • Wartość realizowanych zakupów za pośrednictwem "Sklepu Internetowego Vitamela Baseny & SPA" nie może przekraczać kwoty 20 000,00 zł Powyżej tej kwoty transakcja jest blokowana!
 • Transakcje powyżej kwoty 20 000,00 zł są weryfikowane indywidualnie bezpośrednio na spotkaniu z przedstawicielem handlowym firmy Vitamela Sp. z o.o.

3. Zakup zamówionych Produktów, ich odbiór oraz zapłata ustalonej ceny dokonywane są przy odbiorze przesyłki lub w formie wcześniejszej przedpłaty na wskazany nr konta przez Sprzedającego.

4. Sklep Internetowy VITAMELA zastrzega sobie prawo zmiany oferty w każdym czasie.

CENY, SPOSOBY PŁATNOŚCI


1. Składając zamówienie, użytkownik Sklepu Internetowego VITAMELA nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego realizacją.

2. Wszystkie ceny podawane w ofercie są cenami brutto, podlegającymi stałej aktualizacji i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

3. Płatność za zamówione produkty dokonywane są, zgodnie z akceptowaną formą płatności. W przypadku przesyłki kurierskiej za pobraniem przez dostawcę.

4. Na żądanie klienta, Sklep Internetowy VITAMELA, wystawi fakturę VAT.

ZAMÓWIENIA


1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne, a także informacje zawarte na stronie www.vitamela.com kierowane przez Sklep Internetowy VITAMELA do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zapoznania się z produktami.

2. Klient każdorazowo otrzymuje - drogą elektroniczną - potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o jego przewidywanym terminie dostawy lub odbioru

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji

4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA I PROCEDURA REKLAMACJI


Produkty zamówione w Sklepie Internetowy VITAMELA podlegają zwrotowi i reklamacji według następujących zasad:

1. W celu dokonania ewentualnego zwrotu/reklamacji zamówionych produktów należy skontaktować z obsługą Sklepu Internetowego VITAMELA i ustalić warunki zwrotu.

2. W przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem lub wadliwości produktu (np. wydania produktów uszkodzonych, niepełnowartościowych, niekompletnych lub których termin ważności upłynął), klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

3. Reklamacje i zwroty rozpatrywane są niezwłocznie, na podstawie okazanego dowodu sprzedaży produktów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Przedsiębiorstwo Vitamela Sp. z o.o.:
 • nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego VITAMELA, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
 • zastrzega sobie możliwość - po uprzednim poinformowaniu użytkowników - wycofania lub modyfikacji określonych usług z dowolnych przyczyn.
 • zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne.
 • zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

O każdej istotnej zmianie Regulaminu Sklep Internetowy VITAMELA powiadomi użytkowników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, podlegają zasadom Regulaminu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami w naszym sklepie
Administratorem Twoich danych będzie Vitamela Sp. z o.o., zarejestrowana; Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000497685. Dane będą przetwarzane w celu wysłania informacji. Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.
Rower wodny Aqua Bike Professional Hydrorider

Aqua Bike Professional Hydrorider to nowy niepowtarzalny stacjonarny rower wodny umożliwiający wykonywanie ćwiczeń aerobowych w wodzie. Wykonany ze stali nierdzewnej, wytrzymujący trudne warunki pracy w środowisku wody basenowej.

Cena na zapytanie

Rower wodny w wannie SPA Bike TONIC V3

Spa Bike Tonic V3 - to wanna z hydromasażem w której jest zamontowany na stałe rower wodny aqua bike

Cena na zapytanie

Szukaj